RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PHU CONTINENTAL TRAVEL Paulina Węgrzynowska z siedzibą w miejscowości Sarnówka 35,       63-900 Rawicz.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach prowadzonej działalności oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki.
  2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu cofnięcia zgody.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
  7. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji i współpracy biznesowej.
  9. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego.

Regulamin pasażera

1
REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU PODRĘCZNEGO
W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ NA LINIACH REGULARNYCH OBSŁUGIWANEJ
PRZEZ FIRMĘ PHU CONTINENTAL TRAVEL PAULINA WĘGRZYNOWSKA W SARNÓWCE
§ 1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Regulamin przewozu osób i bagażu podręcznego pojazdami transportu zbiorowego, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje w autobusach Firmy PHU Continental Travel Paulina Węgrzynowska w Sarnówce, zwanego dalej „Przewoźnikiem”.
2. Przez „pojazd” rozumieć należy autobusy przewoźnika przeznaczone do przewozu osób i bagażu podręcznego w regularnej komunikacji publicznej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.
§ 2
OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA
1. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz do należytej obsługi przewozu.
2. Pasażerowie korzystający z przewozów pojazdami, a także obsługa pojazdów, personel nadzoru i kontrolerzy biletów, obowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
3. Przewoźnik obowiązany jest umieścić w pojeździe dane pozwalające na jego identyfikację.
4. Przewoźnik poprzez obsługę pojazdu i personel nadzoru ruchu zapewnia pasażerom bezpośrednią informację dotyczącą czasu odjazdu z przystanku początkowego, trasy i kierunku jazdy, wysokości opłat za przejazd, itp.
5. W każdym pojeździe powinna znajdować się dokładna informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące jakości świadczonych usług przewozowych.
6. Przewoźnik nie odpowiada za powstałe szkody wskutek przerw w ruchu, opóźnień lub zmian trasy przejazdu, o ile spowodowane są siłą wyższą, niezawinionymi przyczynami o charakterze techniczno – eksploatacyjnym, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych właściwych organów.
7. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu, następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.
§ 3
TRYB POSTĘPOWANIA Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI
1. Znalazca rzeczy zgubionej lub porzuconej w pojeździe, powinien przekazać tę rzecz obsłudze pojazdu.
2. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz, została przez obsługę pojazdu przekazana do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych, którym jest siedziba firmy w Sarnówce.
3. Kierowca pojazdu, który znalazł rzecz porzuconą lub zagubioną w autobusie lub taką rzecz przekazał mu pasażer, zobowiązany jest do jej niezwłocznego oddania do miejsca określonego w pkt 2.
4. Wydanie rzeczy dokonywane jest za pokwitowaniem osobie, która udowodni przysługujące mu prawo własności lub prawo do dysponowania rzeczą
§ 4
ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEWOZÓW
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.
2. Obsługa pojazdu, obowiązana jest podjechać pojazdem na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe nie później niż 2 minuty przed odjazdem autobusu. Chyba, że zachowanie tego czasu jest niemożliwe z uwagi na zmiany w organizacji ruchu.
3. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenia do zamykania drzwi, zabronione jest ruszanie pojazdem z przystanku przed ich zamknięciem.
4. Pasażerowie zajmujący miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa zobowiązani są do ich zapięcia przed rozpoczęciem jazdy.
5. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.
6. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, ani zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.
7. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób:
a/ zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe,
b/ uciążliwych dla innych pasażerów,
c/ odmawiających uregulowania opłaty za przejazd.
8. Zabronione jest i traktowane jako zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wewnątrz pojazdu w szczególności:
a/ nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
b/ zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
c/ wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
d/ spożywanie artykułów żywnościowych mogących zanieczyścić innych pasażerów lub wnętrze pojazdu,
e/ granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z urządzeń radiofonicznych lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,
REGULAMIN PASAŻERA
2
f/ wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
g/ wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach, wrotkach lub w podobnym sprzęcie,
h/ wykonywanie czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę,
i/ wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub wzbudzających uczucie odrazy u innych osób znajdujących się w pojeździe.
9. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wynikającego z ust. 8 pozostają w pojeździe, obowiązane są go opuścić na wezwanie obsługi pojazdu, służb nadzoru lub innych upoważnionych do tego osób. W przypadku, gdy będzie to miało wpływ na nie wykonanie lub opóźnienie kursu, pasażer zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, w takim wypadku nie przysługuje mu również zwrot wartości zakupionego biletu.
10. Pasażer ponosi wobec przewoźnika odpowiedzialność finansową, za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
11. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub zażywania innych środków odurzających.
§ 5
OGÓLNE WARUNKI REALIZOWANIA PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH
1. Realizacja uprawnienia do bezpłatnego przejazdu lub do korzystania z ulgi ustawowej od opłat za bilet ustalonych w cennikach przewoźnika uzależniona jest od spełnienia przez osobę uprawnioną warunków określonych w przepisach szczególnych, tj.:
a/ ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002, Nr 175, poz. 1440 z póź zm.)
b/ ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z póź.zm.);
c/ ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z póź.zm).
d/ ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996r. Nr 73, poz. 350 z póź. zm.).
2. Warunkiem skorzystania z w/w ulg jest posiadanie przez pasażera zarówno w momencie zakupu biletu jak i w momencie przejazdu dokumentu, poświadczającego uprawnienie do korzystania z ulgi, określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 208, poz. 1774 z póżn. zm.).
§ 6
ODLEGŁOŚĆ PRZEWOZU (TARYFOWA)
1. Odległość przewozu jest to rzeczywista odległość między miejscowościami ustalona na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie trasowania linii pomiędzy punktami zatrzymywania się autobusu, na których mogą wsiadać i wysiadać pasażerowie, zwanych przystankami. Odległość tę podaje się w cennikach biletowych i rozkładach jazdy dla każdej linii autobusowej oddzielnie.
2. Jeżeli autobus zjeżdża z trasy głównej na określonym przystanku i po wjeździe do miejscowości leżącej obok trasy głównej ponownie wraca na trasę główną na tym samym przystanku, dodatkowy przejazd nie jest wliczany do odległości przewozu między przystankami na głównej trasie.
§ 7
OPŁATY ZA PRZEJAZD
1. Umowę przewozu zawiera się poprzez zakup biletu.
2. Pasażerowie obowiązani są do regulowania należności za przejazd, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Biletów.
3. Wysokość opłaty za przejazd oraz zakres ulg i zwolnień z opłat, określa Cennik Biletów wywieszony w autobusach obsługujących linie.
4. Bilety jednorazowe Pasażerowie zobowiązani są zakupić u kierowcy (bezpośrednio po wejściu do pojazdu) i zachować bilet do kontroli, aż do momentu opuszczenia pojazdu.
5. Bilet zniszczony jest nieważny o ile jego stan uniemożliwia odczytanie uwidocznionych na nim podstawowych danych.
6. Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej za sprzedaż biletów w autobusie.
7. Imienne bilety miesięczne zwane dalej „biletami miesięcznymi”, wydawane są na okres 1 miesiąca kalendarzowego.
8. Prawo do nabywania biletów miesięcznych ulgowych posiadają osoby wymienione jako uprawnione ustawą powołaną w § 5.
9. Bilet miesięczny uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów na określonej biletem trasie obsługiwanej przez Przewoźnika.
10. Sprzedaży biletów miesięcznych dokonuje punkt wyznaczony przez Przewoźnika – siedziba firmy, Sarnówka 35.
11. Bilet miesięczny ważny jest wraz z dokumentem tożsamości.
12. Bilet miesięczny z jakimikolwiek poprawkami traktowany jest jako nieważny.
13. Za nieważny traktowany jest również bilet miesięczny zniszczony w takim stopniu, że nie jest możliwe odczytanie podstawowych uwidocznionych na nim danych.
14. Przewoźnik ustala ceny biletów miesięcznych w Taryfie Ogólnej lub indywidualnie dla tras. Cena biletu miesięcznego nie może przekroczyć równowartości ceny 60 przejazdów indywidualnych.
15. Przewoźnik dopuszcza sprzedaż biletów miesięcznych w jedną stronę. Za bilet taki pobiera się połowę ceny.
16. Pasażerowi nie wolno odstępować innej osobie zakupionego biletu jednorazowego lub miesięcznego.
§ 8
PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT
1. Przewóz bagażu podróżnego w pojazdach przewoźnika dokonywany jest nieodpłatnie. Za bagaż podróżny uważa się należący do Pasażera bagaż nie przekraczający 30 kilogramów.
2. Podróżny przewożący bagaż przekraczający wagę określoną w pkt 1 zobowiązany jest wykupić bilet wg obowiązującej na danej linii taryfy pasażerskiej.
3
3. Pasażerowie mogą przewozić w środku pojazdu bagaż podręczny o ile istnieje możliwość takiego umieszczania go w pojeździe, że nie utrudnia przejścia i nie naraża na zniszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłania widoczności kierującemu pojazdem, ani w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu w pojeździe.
4. Za bagaż podręczny uważa się bagaż, którego wymiary nie przekraczają 50x30x20 cm lub możliwe jest jego umieszczenie w pojeździe z zachowaniem wymogów określonych w pkt 3.
5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie rzeczy przewożonych nieodpłatnie.
6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewożone w bagażu rzeczy cenne (wyroby jubilerskie, sprzęt elektroniczny) lub posiadające wartość muzealną, artystyczną itp.
7. W autobusach można przewozić małe zwierzęta domowe, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu, itp). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczane w odpowiednich pojemnikach (kosze, skrzynki, klatki), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody. Pasażerowie mogą również przewozić małe zwierzęta domowe bez odpowiednich pojemników, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów i są zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom.
8. Przewóz psa lub innego małego zwierzęcia bez pojemnika określonego w pkt 7 może odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłego pasażera oraz pod warunkiem, że zwierze:
– trzymane jest na smyczy,
– ma założony kaganiec lub inne zabezpieczenie przed pogryzieniem,
– posiada aktualne świadectwo szczepień,
– posiada wykupiony bilet zgodnie z taryfą opłat,
– nie zajmuje miejsc przeznaczonych do siedzenia.
9. Wózki inwalidzkie służące do poruszania się podróżnych (inwalidów) oraz składane wózki dziecięce w przypadku przekroczenia wagi określonej w pkt 1 nie podlegają opłacie.
10. W czasie przewozu wózka wraz z dzieckiem, dziecko musi być z niego wyjęte.
11. Nadzór nad przewożonym bagażem podręcznym i zwierzętami sprawuje pasażer, do którego bagaż lub zwierzę należy.
12. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
13. W pojeździe nie wolno przewozić:
a/ Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom, przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała, odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd,
b/ Przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
c/ Przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
d/ Nabitej broni, za wyjątkiem osób pełniących służbę publiczną lub wojskową w czasie przejazdu służbowego. Nabita broń w tym przypadku musi być odpowiednio zabezpieczona.
14. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer przewozi mimo zakazu przedmioty określone w pkt. 12, obsługa pojazdu uprawniona jest do odmowy przewozu takich osób i przedmiotów.
§ 9
SPOSÓB ZWRACANIA NALEŻNOŚCI, TRYB DOKONYWANIA ZWROTÓW ORAZ WYSOKOŚCI ODSTĘPNEGO
1. Podróżny ma prawo odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży. Za niewykorzystaną część trasy podróżnemu przysługuje zwrot należności za bilet na zasadach określonych w pkt 2.
2. Za bilety na przejazd jednorazowy:
a/ w razie całkowitego niewykorzystania biletu – zapłaconą należność pod warunkiem zwrotu biletu najpóźniej na 2 minuty przed odjazdem autobusu u kierowcy
3. Za bilety na przejazdy wielokrotne – bilet miesięczny:
a/ w razie zwrócenia biletu przed pierwszym dniem terminu ważności – zapłaconą należność,
b/ w razie zwrócenia biletu w terminie jego ważności – należność proporcjonalną do liczby nie wykorzystanych przejazdów przy czym należność za część wykorzystaną oblicza się w oparciu o wartość biletów jednorazowych wg obowiązującego na danej trasie cennika z założeniem dwóch przejazdów dziennie lub jednego przejazdu w przypadku biletu w jedną stronę.
4. Od zwracanych należności przewoźnik stosuje odstępne w wysokości 10 % wartości biletu.
Potrącenia odstępnego nie stosuje się, jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
§ 10
KONTROLA I OPŁATY DODATKOWE
1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów, są kierowcy autobusów oraz dodatkowo osoby upoważnione do tego przez Przewoźnika zwane dalej rewizorami. Każdy rewizor zobowiązany jest w trakcie kontroli posiadać zamieszczony w widocznym miejscu identyfikator.
2. W czasie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej przez Przewoźnika, pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazania w trakcie kontroli ważnego biletu, zgodnego z obowiązującym aktualnie Cennikiem Biletów.
3. W razie korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazywania na wezwanie kontrolera, dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu.
4. Pasażer, który:
a/ nie okazał ważnego biletu potwierdzającego uiszczenie należności za przejazd, przewóz bagażu lub zwierząt,
b/ nie okazał dokumentu uprawniającego do przejazdu na podstawie biletu ulgowego lub przejazdu bezpłatnego, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przewozowej zgodnie z obowiązującym Cennikiem Biletów oraz opłaty dodatkowej, z uwzględnieniem pkt.10 i 11 .
5. Wysokość opłaty dodatkowej ustalona jest w następujący sposób:
a/ za przejazd bez ważnego biletu – jako 50 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego, obowiązującego aktualnie w Cenniku Biletów – Taryfa Pasażerska.
4
b/ za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego, obowiązującego aktualnie w Cenniku Biletów – Taryfa Pasażerska.
6. W przypadku odmowy uiszczenia przez Pasażera opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo zażądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości. Spisywanie danych osobowych Pasażera powinno odbywać się wyłącznie w pojeździe.
7. Podczas dokonywania przez kontrolera czynności związanych z wypisywaniem protokołu z kontroli biletów, pasażer obowiązany jest oczekiwać w pojeździe do czasu zakończenia tych czynności.
8. W przypadku niemożności ustalenia tożsamości Pasażera, kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia do ustalenia tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.
9. Bilety i legitymacje, co do których istnieje podejrzenie, że są przerabiane lub podrabiane, kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem dokonanym na druku opłaty dodatkowej, jednocześnie sporządzając notatkę z tej czynności, którą niezwłocznie przekazuje Przewoźnikowi.
10. Nabywca biletu miesięcznego, który w trakcie kontroli nie posiadał biletu i otrzymał zawiadomienie o nałożeniu opłaty przewozowej i opłaty dodatkowej, może anulować powyższe opłaty, o ile w ciągu 7 dni od dnia, w którym wystawiono dokument zobowiązujący do zapłaty tych opłat, okaże w Firmie, właściwy bilet miesięczny zakupiony wcześniej niż miała miejsce kontrola.
11. Osoba, korzystająca z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, która w trakcie kontroli nie posiadała dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu i otrzymała zawiadomienie o nałożeniu opłaty przewozowej i opłaty dodatkowej, może anulować powyższe opłaty, o ile w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym wystawiono dokument zobowiązujący do zapłaty tych opłat, okaże w Firmie, właściwy dokument potwierdzający uprawnienie.
12. W przypadku anulowania opłaty przewozowej i opłaty dodatkowej w trybie określonym w ust. 10 i 11, Przewoźnik lub inna jednostka kontrolująca upoważniona przez Przewoźnika do kontroli biletów, pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty określonej w pkt 5a.
13. Opłaty za uszkodzenia, zniszczenie autobusu lub zniszczenie jego elementów albo wyposażenia pobiera się na podstawie wyceny kosztów naprawy obowiązujących w chwili powstania uszkodzenia.
§ 11
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest PHU CONTINENTAL TRAVEL Paulina Węgrzynowska z siedzibą w miejscowości Sarnówka 35, 63-900 Rawicz.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach prowadzonej działalności oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki.
2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu cofnięcia zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji i współpracy biznesowej.
9. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przewoźnik realizujący przewozy w ramach komunikacji zbiorowej, wykonuje ciążące na nim obowiązki oraz przysługujące mu uprawnienia, wynikające z postanowień Regulaminu. 2. W sprawach nie objętych Regulaminem, zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo Przewozowe jednolity tekst (Dz.U. 2020 poz. 8 z dnia: 22.11.2019 ) oraz Kodeksu Cywilnego.

RODO – MONITORING

Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych z monitoringu wizyjnego w autobusach komunikacji regularnej firmy
PHU CONTINENTAL TRAVEL Paulina Węgrzynowska
Sarnówka 35, 63-900 Rawicz
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy:
I.
Wskazanie Administratora
Administratorem danych osobowych z kamer monitoringu wizyjnego zamontowanego w autobusach realizujących zadania przewozowe w ramach utworzonych linii regularnych jest PHU CONTINENTAL TRAVEL Paulina Węgrzynowska z siedzibą w miejscowości Sarnówka 35, 63-900 Rawicz.
II.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie artykułu 6 litery F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Mając na uwadze wyżej wskazane podstawy prawne, dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników PHU CONTINENTAL TRAVEL oraz pasażerów zgodnie obowiązującymi przepisami.
2.
Zapewnienie ochrony mienia będącego własnością PHU CONTINENTAL TRAVEL , w tym realizacji przepisów związanych z ubezpieczeniem mienia, ubezpieczeniem komunikacyjnym w ramach przepisów Prawa o ruchu drogowym.
3.
Dochodzenie roszczeń przez i na rzecz PHU CONTINENTAL TRAVEL oraz w stosunku do PHU CONTINENTAL TRAVEL.
4.
Celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PHU CONTINENTAL TRAVEL w związku z charakterem oraz specyfikacją działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, PHU CONTINENTAL TRAVEL może przetwarzać również dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez przedsiębiorstwo związanych ze świadczeniem usług przewozowych na podstawie umów zawartych w ramach Ustawy o zamówieniach publicznych.
Przetwarzane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby mieć wpływ na sytuację prawną rejestrowanych osób lub w inny sposób wpływać na ich prawa i obowiązki oraz nie będą profilowane.
III.
Obowiązek podania danych osobowych Administratorowi
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych przez Administratora (punkt II). Brak podania danych osobowych jest jednoznaczny z rezygnacją z przejazdu autobusem komunikacji regularnej przedsiębiorstwa PHU CONTINENTAL TRAVEL.
IV.
Informacje o odbiorcach danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, dane osobowe mogą być udostępniane na wniosek następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1.
Organom i instytucjom władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa (policja, prokuratura, sąd)
2.
Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług serwisowych wyposażenia wizyjnego, firmom ubezpieczeniowym w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane w zakresie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z przepisami prawa i /lub w porozumieniu z Administratorem.
3.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
V.
Okresy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe z monitoringu wizyjnego będą przechowywane maksymalnie 30 dni od daty nagrania a następnie przegrywane na dysk twardy z terminem przechowywania do 12 miesięcy.
Zapis, który może być dowodem w sprawach roszczeń lub w sprawach naruszenia prawa będzie przechowywany do czasu zakończenia właściwego postępowania.
VI.
Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują następujące prawa:
1.
Prawo dostępu do informacji o danych osobowych
Przysługuje prawo do szczegółowej informacji o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku, o ile nie będzie to naruszać praw i wolności innych osób. Prawo ograniczonego dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawo do uzyskania informacji o konkretnych odbiorcach danych osobowych.
2.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora dane osobowe naruszają przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2024: PHU CONTINENTAL TRAVEL - Paulina Węgrzynowska | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress